Lisiewicz spółka jawna ... ponad 40 lat na rynku
 1. I. Klauzula informacyjna zgodna z RODO
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
  Lisiewicz spółka jawna
  z siedzibą przy Ul. Poniatowskiego 29, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341418, NIP 923-10-10-306, REGON 970364567, tel+48 (68) 384 23 15, mail: rusztowania@irleh.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia czyli produkcji i projektowania wyrobów metalowych oraz ich części.. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B). Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 22[1]§1 kodeksu pracy – na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. zawarcia i wykonania zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,
  4. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
  5. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
  6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, kadrowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek.
  2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Dostęp do danych będzie miał wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy (Podstawa prawna : art. 5 ust. 1 lit. e ); Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ; art. 74 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości)
 9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich kopii, poprawienia informacji w nich zawartych oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia na nas skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przez Administratora. Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuje jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.polityka prywatności Lisiewicz spółka jawna
 1. I. Postanowienia Ogólne
  Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Lisiewicz spółka jawna z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 29, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341418, o numerze NIP: 923-100-03-06, oraz sposób ich przetwarzania.
 2. II. Dane osobowe
  IRLEH.COM.PL dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.irleh.com.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.
 3. III. Rodzaje danych
  Jawne Dane Osobowe Dane osobowe podane na serwisach należących do irleh.com.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla właściciela strony zawierające te dane. Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Numer telefonu;
  4. Treść wiadomości;
  5. Nazwa Firmy;
  6. Adres.
 4. IV. Cel przetwarzania danych osobowych
  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. Komunikacji z Użytkownikiem. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
  3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
  4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
  5. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  6. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  7. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. V. Udostępnianie danych
  1. Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: do firm transportowych, kurierskich, które dostarczają towar klientowi
 6. VI. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
  Irleh.com.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz Dziennika Ustaw RP poz. 1000 z dnia 10 maja 2018, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres rusztowania@irleh.com.pl Irleh.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 7. VII. Zmiany Polityki Prywatności
  Irleh.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Irleh.com.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Irleh.com.pl będzie informować na stronach serwisu.
 8. VIII. Dodatkowe informacje
  1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celów przetwarzania przez Administratora Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
  2. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Irleh.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu rusztowania@irleh.com.pl
Zespół Lisiewicz spółka jawna