Lisiewicz spółka jawna ... ponad 40 lat na rynku

Wymagane upoważnienie IMB i GS w Warszawie


Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

szkolenia

Powodowani dużą ilością pytań kierowanych do firmy IRLEH sp. z o. o. sp. k. związanych z uzyskaniem uprawnień w zakresie montażu rusztowań, pragniemy przekazać zainteresowanym parę użytecznych informacji na ten temat i to nie tylko dotyczących obowiązującej procedury, ale przede wszystkim wskazania i polecenia odpowiedniego ośrodka, który takie, wymagane przepisami szkolenia oferuje.W sprawie szkoleń dla montażystów rusztowań proponujemy skontaktować się z firmą:


FIRMA USŁUGOWA DORADCZO-SZKOLENIOWA
mgr inż. Bogusław Marciniak
ul.Przemysłowa 1/8, 64-200 WOLSZTYN
tel. 695 924 306
e-mail : szkolenia@marciniak.info.pl
www.marciniak.info.pl

Obowiązek uzyskania w/w uprawnień nakładają dwa rozporządzenia:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz.U.01.118.1263/,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  /Dz.U.03.47.401/.

Pierwszy z cytowanych powyżej przepisów w § od 23-26 wyznacza Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do nadzorowania całego procesu szkolenia i weryfikacji tzn.:

 • opracowania programu szkoleń,
 • upoważnienia wyznaczonych ośrodków do prowadzenia szkoleń,
 • dokonania weryfikacji zakończonej odpowiednim zaświadczeniem,

Montażyści rusztowań muszą :

 • legitymować się świadectwem ukończenia odpowiedniego kursu z programem teoretycznym i praktycznym nt. montażu i demontażu rusztowań, przeprowadzonego przez upoważnione do tego instytucje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., co określa podobnie § 109 rozp.MI z 6.02.2003 r. i pkt 4.1 PN .. -2.
 • szczegółowo znać przepisy dotyczące rusztowań zawarte w odpowiednich instrukcjach montażu, demontażu i użytkowania,
 • znać przepisy bhp ogólnie obowiązujące w budownictwie,
 • posiadać znajomość udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • przejść badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na (każdej) wysokości.